Bài 32 LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. a) Túi cam cân nặng may ki-lô-gam? Cải cân đồng hồ Bạn Hoa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 25kg Giải a) Túi cam cân nặng 1kg. • b) Bạn Hoa cân nặng 25kg. 2. Câu nào đúng? Câu nào sai? a) Quả cam nặng hơn 1kg. b) Quả cam nhẹ hơn 1kg. c) Quả bưởi nặng hơn 1kg. d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg. e) Quả cam nặng hơn quả bưởi. g) Quả bưởi nặng hơn quả cam. Giải a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai; e) Sai; g) Đúng. 3. Tính: 3kg + 6kg – 4kg = 8kg – 4kg + 9kg = 15kg – 10kg + 7kg = 16kg + 2kg – 5kg = Giải 3kg + 6kg – 4kg = 5kg; 8kg – 4kg + 9kg = 13kg; 15kg – 10kg + 7kg = 12kg; 16kg + 2kg – 5kg = 13kg. 4. Mẹ mua về 26kg vừa gạo nếp vừa gạo tẻ, trong đó có 16kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp? Tóm tắt: Có 26kg gạo nếp và gạo tẻ. Có 16kg gạo tẻ. Hỏi đã mua bao nhiêu kg gạo nếp? Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 45 Giải số ki-lô-gam gạo nếp là: 26 – 16 = 10 (kg) Đáp số: 10kg gạo nếp ?kg 2kg. 5. Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng nặng hơn con gà 3kg. Hỏi con ngỗng cân nặng mấy ki-lô-gam? Tóm tắt: Gà cân nặng Ngỗng cân nặng hơn gà 3kg. Ngỗng nặng 7kg. Giải Con ngỗng cân nặng là: 2 + 3 = 5 (kg) Đáp số: 5kg
Bài 32: Luyện tập
Đánh giá bài viết