Bài 24 LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì? Tóm tắt: Cốc: 6 bút chì Hộp nhiều hơn cốc: 2 bút chì Hộp: – bút chì? Giải Trong hộp có số bút chì là: | 6 + 2 = 8 (bút chì) – Hộp CHỈ MÀU Đáp số: 8 bút chì Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 35 . 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau: An có: Bình nhiều hơn An: Bình có: 11 bưu ảnh 3 bưu ảnh -. bưu ảnh Giải Bình có số bưu ảnh là: 11 + 3 = 14 (bưu ảnh) Đáp số: 14 bưu ảnh 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau: Đội 1: F Đội 2: – 15 người | 2 người ! ? người Giải Số người đội 2 có là: 15 + 2 = 17 (người) Đáp số: 17 người 4. Đoạn thẳng AB dài 10cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2cm. a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét? b) Vẽ đoạn thẳng CD. Giải a) Đoạn thẳng CD dài là: 10 + 2 = 12 (cm) ————-12cm — b) á
Bài 24: Luyện tập
Đánh giá bài viết