Bài 23 BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN I. GHI NHỚ | “Nhiều hơn” là số lượng được tăng thêm so với số lượng lần đầu đã cho. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa? Tóm tắt: Hòa có : 4 bông hoa Bình nhiều hơn Hòa: 2 bông hoa Bình có : … bông hoa? 34 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 Giải số bông hoa Bình có là: 4 + 2 = 6 (bông hoa) Đáp số: 6 bông hoa 2. Nam có 10 viên bi, Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Bảo có bao nhiêu viên bi? Tóm tắt: Nam có: | 10 viên bị | Bảo nhiều hơn Nam: 5 viên bi Bảo có: – viên bị ? Giải Số viên bị Bảo có là: 10 + 5 = 15 (viên bi) Đáp số: 15 viên bị 3. Mận cao 95cm, Đào cao hơn Mận 3cm. Hỏi Đào cao bao nhiêu xăng-ti-mét? Tóm tắt: Mận cao : 95 cm | Đào cao hơn : 3 cm Đào cao : … cm? Giải Chiều cao của Đào là: 95 + 3 = 98 (cm) Đáp số: 98cm III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Viết số vào dấu chấm (+) cho thích hợp: 2 5 8 . . 17 . • 26 2. Cải bàn học sinh dài 22dm. Chiều dài tấm bảng dài hơn chiều dài cái bàn học sinh là 3dm. Hỏi tấm bảng dài bao nhiêu cm? Đáp số: 25cm
Bài 23: Bài toán về nhiều hơn
Đánh giá bài viết