Bài 25 7 CỘNG VỚI MỘT số 7 + 5 = ? I. GHI NHỚ 7 5 hay + 5 7 * 5 12 12 12 Biết lập bảng cộng 7 với 1 số và thuộc bảng cộng 7 + 4 = 11 7 + 7 = 14 7 + 5 = 12 7 + 8 = 15 7 + 6 = 13 7 + 9 = 16 7+4 = 11 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 7 + 4 = 7 + 6 = 4 + 7 = 6 + 7 = 7 + 8 = 8 +7= 7 + 9 = 9 + 7 = 36 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 Giải 7 + 4 = 11. 4 + 7 = 11 2. Tính: 7 + 6 = 13 6 + 7 = 13 7 + 8 = 15 8 + 7 = 15 7 + 9 = 16 9 + 7 = 16 00V Giải 10 NNNN 6.wo 11 16 14 3. Tính nhẩm: 7 +5 7 + 6 7 + 3 + 2 7 +3+3 7 + 8 7 + 9 7 + 3 + 5 7 + 3 + 6 Giải 7 + 5 = 12 7 + 6 = 13 7 + 3 + 2 = 12 7+3+3= 13 7 + 8 = 15 7+9 = 16 7 + 3 + 5 = 15 7 + 3 + 6= 16 4. Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi? Tóm tắt: Em: 7 tuổi Anh hơn em: 5 tuổi Anh: … tuổi? Giải Tuổi anh là: 7 + 5 = 12 (tuổi) Đáp số: 12 tuổi 5. Điền dấu + hoặc dấu – vào chỗ chấm để được kết quả đúng: a) 7.- 6 = 13 b) 7 – 3 – 7 = 11 Giải a) 7 + 6 = 13 b) 7 – 3 + 7 = 11 III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Viết theo mẫu: 7+ 4 = 7+3 + 1 = 11 7 + 5 = 7 + 6 = 10 7 + 7 = 7 + 8 = 7 + 9 = + – 7 + 2 5 5+3 – –70 +6 5+2 > 5 +6 > – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 37
Bài 25: 7 cộng với một số: 7 + 5
Đánh giá bài viết