Bài 14 9 CỘNG VỚI MỘT số 9 + 5 = ? 9 + 8 = 17 9 + 9 = 18 I. GHI NHỚ Thiết lập và nhở bảng cộng 9 cộng với một số. 9 + 2 = 11 9 + 5 = 14 9 + 3 = 12 9 + 6 = 15 9 + 4 = 13 9 + 7 = 16 Sắp xếp phép tính: | 9 số đơn vị 5 cộng với số đơn vị – 14 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 9 + 3 = 9 + 6 = 9 + 8 = 3 +9 = 6 + 9 = 8 + 9 = Giải 9 + 3 = 12 9 + 6 = 15 9 + 8 = 17 3 + 9 = 12 6 + 9 = 15 8 + 9 = 17 9 + 7 = 7+9 = 9 + 4 = 4 + 9 = 9 + 7 = 16 7 + 9 = 16 9 + 4 = 13 4 + 9 = 13 2. Tính: : : : 2 9 Giải Giải 11 17 18 16 14 3. Tính: 9 + 6 + 3 = 9 + 9 + 1 = 9 + 4 + 2 = 9 + 2 + 4 = Giải 9 + 6 + 3 = 15 + 3 = 18 9 + 9 + 1 = 18 + 1 = 19 9 + 4 + 2 = 13 + 2 = 15 9 + 2 + 4 = 11 + 4 = 15 4. Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo? Có :9 cây táo Tóm tắt: ? ? cây táo. Trồng thêm :6 cây táo Giải Số cây táo có trong vườn là: 9 + 6 = 15 (cây táo) Đáp số: 15 cây táo III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. [56]? 9_+6 » 9. +3 +5 »O: 9_+9 > +28 ; ,_+4 + _+12 »; _+3 »; 2. Một cửa hàng lần thứ nhất bán 9 hộp kem đánh răng, lần thứ hai bán 7 hộp kem đánh răng nữa. Hỏi cả hai lần cửa hàng bán được bao nhiêu hộp kem đánh răng? Đáp số: 16 hộp kem
Bài 14: 9 cộng với một số: 9 + 5
Đánh giá bài viết