Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Biết cạnh của hình lập phương 2,5m. Tính: Diện tích một mặt hình lập phương: S = 2,5 x 2,5 = 6,25m Diện tích toàn phần hình lập phương: Sn = 6,25 x 6 = 37,5m? Thể tích hình lập phương: V = 2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625m

Biết cạnh của hình lập phươn

3

3

9 dm2

X

X —

am

Diện tích một mặt hình lập phương:

*3 * 7 = 160m Diện tích toàn phần hình lập phương: Sep Thể tích hình lập phương: V.

v _ 3 3 3 – 27 dm3

444 64 Biết cạnh của hình lập phương 4cm. Tính: Diện tích một mặt hình lập phương: S = 4 x 4 = 16cm? Diện tích toàn phần hình lập phương: Sn = 16 x 6 = 96cm? Thể tích hình lập phương: V = 4 x 4 x 4 = 64cm Biết cạnh của hình lập phương 5dm. Tính: Diện tích một mặt hình lập phương: S = 5 x 5 = 25 dm? Diện tích toàn phần hình lập phương: Sep = 25 x 6 = 150 dm” Thể tích hình lập phương: V = 5 x 5 x 5 = 125dm3 Cạnh của hình lập phương 2,5mdm 4cm 5dm

Diện tích một mặt

6,25m2

25dm

Diện tích toàn phần

37,5m2

96cm

150dm?

Thể tích

15,625m

64cm

| 125dm3

  1. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 0,8m và chiều

cao 0,6m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

  1. a) Tính thể tích của hai hình trên. b) Hình nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu đề-xi-mét khối ?

Bài giải phóng a)

2,2m 0,8m

1.2m

0,6m

Thể tích hình hộp chữ nhật là: | Cạnh hình lập phương là: 2,2 x 0,8 x 0,6 = 1,056 (mo).| (2,2 +0,8 + 0,6): 3 = 1,2 (m)

Thể tích hình lập phương là:

1,2 x 1,2 x 1,2 = 1,728 (mo). b) Thể tích hình lập phương lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật là:

1,728 – 1,056 = 0,672mo = 672dm. 3. Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 0,15m. Mỗi đề-xi-mét

khối kim loại đó cân nặng 10kg. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài giải 0,15m

Thể tích khối kim loại là:

0,15 x 0,15 x 0,15 = 0,003375 (mo)

0,003375mp = 3,375dm3 Khối kim loại đó nặng là: 10 x 3,375 = 33,75 (kg)

Đáp số: 33,75kg.

Bài 115. Thể tích hình lập phương 
Đánh giá bài viết