Nguồn website giaibai5s.com

Bốn

Tám

  1. Viết (theo mẫu): II : hai

: IV | V : năm

Bảy

: VII | VI :sáu

: VIII IX : chín

Mười . 😡 XI : mười một ..

Mười hai .: XII XX : hai mươi

Hai mươi mốt : XXI 2. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

123

.

htt

.

Fix i – Vill

VII VI VI

..

X2

Il vi

V

.

| 10 giờ kém 25 phút

19 giờ 20 phút

4 giờ rưỡi 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bốn: V [s] Bốn: IV | Đ Tám: IIX [s]

Chín: IX (Đ] 4. Có 3 que diêm xếp được số ba La Mã:

Mười hai: XII [F] Mười một: VVI (s Mười một: XI:[Đ Hai mươi: XX [Đ

:

=

Em hãy xếp lại 3 que diêm đó để được: a) Số bốn La Mã

  1. b) Số sáu La Mã
Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 116. Luyện tập Làm quen với số La Mã
Đánh giá bài viết
News Reporter