Bài 12 26 + 4 = ? ; 36 + 24 = ? I. GHI NHỚ Phép tính 26 • Khi cộng ta lấy 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhở 1. 30 • 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. Phép tính + 36 • Khi cộng ta lấy 6 cộng 4 bằng 10, 24 viết 0 nhở 1. • 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính: a) 35 60 a) + 5 35 29 Giải a) 3 + 81 + 27 90 60 Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 19
Bài 12: 26 + 4; 36 +24
Đánh giá bài viết