Bài 13 LUYỆN TẬP 7 + 3 + 4 = 7 + 3 + 6 = I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 9 + 1 + 5 = 8 + 2 + 6 = 9 + 1 + 8 = 8 + 2 + 1 = Giải 9 + 1 + 5 = 8 + 2 + 6 = 16 9 + 1 + 8 = 18 8 + 2 + 1 = 11 2. Tính 25 7 + 3 + 4 = 14 7 + 3 + 6 = 16 Tinh 36 + 19 52 45 + + 18 61 Giải 25 36 52 19 33 45 18 61 40 40 70 70 80 3. Đặt tính rồi tính: 24 + 6 48 + 12; 3 + 27. Giải 24 48 • 6 12 27 30 60 30 4. Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp học đỏ có tất cả bao nhiêu học sinh? Tóm tắt: Nữ: 14 học sinh Nam: 16 học sinh Tất cả có: …? học sinh Giải Lớp học đó có tất cả số học sinh là: 14 + 16 = 30 (học sinh) Đáp số: 30 học sinh 5. Số l? 7cm 3cm – – – – – – – L Đoạn thẳng AB dài —…cm hoặc ………….dm. Giải Đoạn thẳng AB dài 10cm hoặc 1dm. II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. [56]? 23 +70; 44 _ +6 > 0 55 – +5 +8=0; 33 +2 +5=0 2. Số ? ————- Bdm.———- 20m Đoạn thẳng MO dài ……………………. Đoạn thẳng ON dài ………………… Đoạn thẳng MN dài ………………………… Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 21
Bài 13: Luyện tập
Đánh giá bài viết