PHÉP CỘNG có NHỚ 2 TRONG PHẠM VI 100 Bài 11 PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10 I. THỰC HIỆN (mẫu) Sắp phép tính: + 6 6 + 4 = 10 hay + . 4 4 + 6 = 10 6 70 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 9 + – = 10 8 + – = 10 1 + – = 10 2 + – = 10 10 = 9+ 10 = 8 + – 10 = 1 + – 10 = 2 + 5 + = 10 7+ – = 10 3+ – = 10 10 = 7+ – 10 = 3 + – 10 = 6 + 10 = – + 6 Giải 5 + 5 = 10 10 = 5 + 5 9 + … = 10 1 + 9 = 10 10 = 9 + 1 10 = 1 + 9 2. Tính: 8 + 2 = 10 2 + 8 = 10 10 = 8 + 2 10 = 2 + 8 7 + 3 = 10 3 + 7 = 10 10 = 7 + 3 10 = 3 + 7 +4 10 = 4 + 6 Giải ON 10 10 10 3. Tính nhẩm: 7 + 3 + 6 = 4 + 6 + 1 = 6 + 4 + 8 = 2 + 8 + 9 = 9 + 1 + 2 = 5 + 5 + 5 = Giải 9 +1 +2 = 12 5 + 5 + 5 = 15 7 + 3 + 6 = 16 4 + 6 + 1 = 11 6 + 4 + 8 = 18 2 + 8 + 9 = 19 18 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ? 11 12 11 LA … … .. в Giải A: bảy giờ; B: năm giờ; C: mười giờ. III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính: 8 + 2; 3 + 7; 6 + 4; 9 + 1. 2. Một cửa hiệu bán quần áo buổi sáng bán được 6 bộ quần áo, buổi chiều bán được 4 bộ quần áo nữa. Hỏi trong ngày cửa hiệu bán quần áo bán tất cả bao nhiêu bộ quần áo? Đáp số: 10 bộ quần áo
Bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10
Đánh giá bài viết