Nguồn website giaibai5s.com

12 : 6 =

2

7

X

  1. Tính nhẩm:

6 x 4 = 24 7 x 5 = 35 6×6 = 36

x 3 = 21 6 x 8 = 48 7×8 = 56

63 : 7 = 9 48 : 6 = 8

28 : 7

49:7=7

į

48

:

.

  1. Tính:

X

N

0

84 | 4

56

3

8 la

6 122

mo

^

3m 50cm > 3m 45cm 2m 40cm = 240cm

5m 75cm < 5m 80cm 7m 2cm = 702cm

V

!

8m 8cm < 8m 80cm

9m 90cm > 909cm 4. Chị hái được 14 quả cam, mẹ hái được nhiều gấp đôi số cam của chị.

Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả?

| 14 quả Chikt 4

? quả

Bài giải

Số quả cam mẹ hái được là: | 14 x 2 = 28 (quả)

Đáp số: 28 quả 5. a) Dùng thước đo đoạn thẳng AB có độ dài là 12cm. .

i

.

Mę:

.

.

|

Α.

B

  1. b) Đoạn thẳng MN có độ dài là 12:4 = 3 (cm)

… MEN

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Tự kiểm tra Bảng nhân, chia
Đánh giá bài viết
News Reporter