Bài 3 SỐ HẠNG – TỔNG I. GHI NHỚ: Khi thực hiện phép tính cộng, ta lấy các số hạng đã cho cộng lại với nhau, kết quả được bao nhiêu ta gọi là tống. Chú ý: 35 + 24 cũng gọi là tổng II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): Số hạng | 12 | số hạng | 5 | Tổng 17 5 | 65 43 26 | | số hạng 65 17 | | 12 5 Giải 43 26 69 số hạng 22 Tổng 17 | 27 65 Màu: 2. Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết: a) Các số hạng là 42 và 36. b) Các số hạng là 53 và 22. c) Các số hạng là 30 và 28. d) Các số hạng là 9 và 20. 36 78 8 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 Giải 42 b) + 53 36 22 78 d) 75 9 + 28 20 29 58 3. Một cửa hàng buổi sáng bản được 12 xe đạp, buổi chiều bản được 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa | hàng bán được tất cả bao nhiêu xe đạp? Tóm tắt: Buổi sáng bán: 12 xe đạp Buổi chiều bán: 20 xe đạp Cả ngày bán: … xe đạp? Giải Cửa hàng bán được tất cả là: 12 + 20 = 32 (xe đạp) Đáp số: 32 xe đạp. III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tính tổng các số sau: 51 29 21 10 41 19 + 13 10 2. Bác Ba chăn nuôi gà, ngày thứ nhất bác Ba cho vào chuồng 45 con gà, ngày thứ hai cho vào chuồng 33 con gà. Hỏi 2 ngày bác Ba cho vào chuồng mấy con gà? Hướng dẫn giải 1. 54, 72, 39, 29 2. 45 + 33 = 78 (con gà) Đáp số: 78 con gà.
Bài 3: Số Hạng – Tổng
Đánh giá bài viết