Thừa số 234 107 160 124 108
Thừa số 2 3 5 4 8
Tích 468 321 800 496 864

2. Tìm x:

a) x : 8 = 101              b) x : 5 = 117             c) x : 3 = 282

        x = 101 × 8                  x = 117 × 5                 x = 282 × 3

        x = 808                        x = 585                       x = 846

3. Một đội trồng được 205 cây. Hỏi 3 đội trồng được bao nhiêu cây ?

Bài giải

Ba đội trồng được số cây là:

205 x 3 = 615 (cây) 

Đáp số: 615 cây

4. Một cửa hàng có 5 thùng dầu, mỗi thùng chứa 150l dầu. Người ta bán đi 345 dầu. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Tóm tắt:                                            Bài giải

Có 5 thùng dầu                          Số lít dầu có trong cửa hàng là:

mỗi thùng có 150l dầu                      150 x 5 = 750 (lít)

Bán : 345l dầu                          Số dầu còn lại trong cửa hàng là:

Còn:.. l dầu ?                                    750 – 345 = 405 (lít)

Đáp số: 405 lít

5. Viết (theo mẫu):

Số đã cho 24 32 88 96
Gấp 8 lần 24 x 8 = 192 32 x 8 = 256 88 x 8 = 704 96 x 8 = 768
Giảm 8 lần 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4 88 : 8 = 11 96 : 8 = 12

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 54. Luyện tập Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter