A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

   Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:

   Nêu được đặc điểm để nhận biết chuyển động tịnh tiến của một vật rắn, được, khi vật rắn chịu tác dụng của một momen lực khác không, thì chuyển động quay quanh một trục cố định của nó bị biến đổi (quay nhanh dần hoặc chậm dần). Nêu được ví dụ về sự biến đổi chuyển động quay của vật rắn phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật đối với trục quay

B. HỌC BÀI Ở LỚP

I. CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA MỘT VẬT RẮN

1. Định nghĩa

  Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó thường nối hai điển bất kỳ của vật luôn luôn song song với chính nó.

2. Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến

   Trong chuyển động tịnh tiến, tất cả các điểm của vật đều chuyển động như nhau. Nghĩa là đều có cùng một gia tốc.

   Vì vậy, ta có thể coi vật như một chất điểm và áp dụng định luật II Niutơn

II. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH

1. Đặc điểm của chuyển động quay. Tốc độ góc.

a) Khi một vật rắn quay quanh một trục cố định, thì mọi điểm của vật đều quay được cùng một góc trong cùng một khoảng thời gian. Nói cách khác, mọi điểm của vật có cùng tốc độ góc ω, gọi là tốc độ góc của vật.

b) Vật quay đều thì ω = const. Vật quay nhanh dần thì ko tăng dần. Vật quay chậm dần thì ω giảm dần.

2. Tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục.

   Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.

Đáp án

Nguồn website giaibai5s.com

Phần I. Cơ học-Chương III. Cân bằng và chuyển động của vật rắn-Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Đánh giá bài viết