Nguồn website giaibai5s.com

А

м

в

| 1. Viết tên các điểm vào chỗ chấm:

  1. a) Trong hình bên có:

– Ba điểm A, M, B thẳng hàng. – Ba điểm D, N, C thẳng hàng. – Ba điểm D, 0, B thẳng hàng.

– Ba điểm M, O, N thẳng hàng. b) – M là điểm ở giữa hai điểm A và B

– O là điểm ở giữa hai điểm M và N (hoặc ở giữa hai điểm D và B).

– N là điểm ở giữa hai điểm D và C. 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

YQ

B

.

– M là trung điểm của đoạn thẳng CD. is – O là trung điểm của đoạn thẳng AB. [Đ] – H là trung điểm của đoạn thẳng EG. [s] – O là điểm ở giữa hai điểm A và B. – H là điểm ở giữa hai điểm E và G. (Đ

– M là điểm ở giữa hai điểm C và D. 3. Viết tiếp chữ số thích hợp vào chỗ chấm: a) – Trung điểm của đoạn AB là điểm O.

– M là trung điểm của đoạn CD. – N là trung điểm của đoạn EG.

LE – I là trung điểm của đoạn thẳng HK. b) Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK: | – Đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là EG.

– Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là CD và KH 4. (Học sinh tự vẽ)

|

H

I

K

| |.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 93. Điểm ở giữa trung điểm của đoạn
Đánh giá bài viết
News Reporter