Nguồn website giaibai5s.com

  1. b) 40000 2 : 4 = 20000

36000 : 6 x 3 = 18000

20000 X4:8 = 10000

  1. Tính nhẩm: a) 30000 + (20000 + 40000) = 90000

30000 + 20000 + 40000 = 90000 60000 – (30000 + 20000) = 10000

60000 – 30000 – 20000 = 10000 2. Đặt tính rồi tính:

8526 .. . . 67426 1954

* 7358 10480

74784

60000 : 3:2 = 10000

9562 3836 5726

9789

99900 6204

8026

6 90111 37224

32104 3. Tìm x: a) 1996 + x = 2002 b) xx.3 = 9861 c) x:4 = 250

x = 2002 – 1996 . x = 9861 : 3 X = 250 x 4 x = 6

X = 3287 :

x = 1000 4. Mua 5 bóng đèn phải trả 42 500 đồng. Hỏi mua 8 bóng đèn như thế

phải trả bao nhiêu tiền?

Tóm tắt 5 bóng đèn: 42 500 đồng 8 bóng đèn: ….. đồng ?

Bαι giάι Một bóng đèn hết số tiền là:

42 500 : 5 = 8500 (đồng) Tám bóng hết số tiền là: 8500 x 8 = 68000 (đồng)

Đáp số: 68000 đồng

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 160. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tt)
Đánh giá bài viết
News Reporter