Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm: a) 50000 + 40000 = 90 000

90000 – 20000 = 70000 c) 40000 x 2 = 80000

80000 : 4 = 20000 2. Đặt tính rồi tính: 28439

64217 34256

19547 62695

…… b) 42000 + 6000 = 48000

86000 – 4000 = 82000 12000 x 3 = 36000 72000 : 8 . = 9000

91584 65039

36950 8924 28026

83764

26545

:

9438

614

7 4298

2

338888 18 4236 28

311755 11 6235 17 25

:

18876

.

  1. Một xí nghiệp may được 50 000 áo sơ mi, lần đầu bán được 28 000

áo sơ mi, lần sau bán được 17 000 áo sơ mi. Hỏi xí nghiệp đó còn lại bao nhiêu áo sơ mi ? (giải bằng hai cách khác nhau). Tóm tắt

| 28 000 áo Lần đầu: ——

17 000 áo ” . $ 50 000 áo

Lân sau: ber———

Bài giải Cách 1:

Cách 2: Số áo mà xí nghiệp bán trong số áo sơ mi còn lại sau khi bán hai lần là:

| lần đầu là: 28000 + 17000 = 45000 (áo) 50000 – 28000 = 22000 (áo) Số áo còn lại trong xí nghiệp là: Số áo sơ mi xí nghiệp đó còn lại là: 50000 – 45000 = 5000 (áo) 22000 – 17000 = 5000 (áo) Đáp số: 5000 áo

| Đáp số: 5000 áo

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 159. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
Đánh giá bài viết
News Reporter