Nguồn website giaibai5s.com

  1. Người ta đem 48 cái cốc xếp đều lên 8 bàn. Hỏi trên 3 bàn đó có

bao nhiêu cái cốc ? Tóm tắt

Bài giải 48 cái

Số cái cốc có trên mỗi bàn là:

48 : 8 = 6 (cái) | ? cái

Số cái cốc có trên 3 bàn là: 3 bàn: 1 4

| 6 x 3 = 18 (cái)

Đáp số: 18 cái 2. Có 30 cái bánh xếp đều vào 5 hộp. Hỏi trong 4 hộp có bao nhiêu cái

bánh ? Tóm tắt

Bài giải | 30 cái

..

Một hộp có số cái bánh là: 5 hộp: KATAS

| 30 : 5 = 6 (cái) ? cái

Bốn hộp có số cái bánh là: 4 hộp: 26 | |–

6 x 4 = 24 (cái)

Đáp số: 24 cái 3.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 119. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Đánh giá bài viết
News Reporter