Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính: 2768 | 3 2495 4

3258 | 5 06 1922 09 623

25 1651 08

15 ..

08

2

3

2768 :3 = 922 (dư 2) 2495 :4 = 623 (dư 3) 3258:5 = 651 (dư 3) 2. Một xe tải cần lắp 6 bánh xe. Hỏi có 1280 bánh xe thì lắp được

nhiều nhất bao nhiêu xe tải, như thế còn thừa mấy bánh xe ?

Tóm tắt ? xe. Bài giải 1280 bánh: —-

Số xe lắp được và còn thừa số 1 xe

bánh xe là: 6 bánh:

1280 : 6 = 213 (xe) dư 2 bánh

Đáp số: 213 xe, dư 2 bánh xe 3. Tìm x: a) x x 6 = 1266.

  1. b) 7xx = 2884 x = 1266 : 6

x = 2884 : 7 x = 211

x = 412

.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 111. Chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter