1.

687 653 > 98 978                                 493 701 < 654 702

687 653 > 687 599                               700 000 > 69 999

857 432 = 857 432                               857 000 > 856 999

2.

a) Khoanh tròn vào số lớn nhất : 356 872 ; 283 576 ; 638 752 ;

b) Khoanh tròn vào số bé nhất : 943 567 ; 394 765 ; 563 947 ;

3. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Các số 89 124 ; 89 259 ; 89 194 ; 89 295 viết theo thứ tự từ bé đến

lớn là: 89 124 ; 89 194 ; 89 259 ; 89 295.

4. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Số “bảy mươi nghìn” viết là 70 000.

b) Số “một trăm nghìn” viết là 100 000.

c) Số “ba trăm mười lăm nghìn” viết là 315 000.

d) Số “hai trăm tám mươi nghìn” viết là 280 000.

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các hình dưới đây, hình có chu vi lớn nhất là:

A. Hình vuông A

Hình chữ nhật B

C. Hình chữ nhật C

D. Hình chữ nhật D

 Hướng dẫn

90m Hình có chu vi lớn nhất là hình chữ nhật B vì:

P (A) = 30 x 4 = 120 (cm)

P(B) = (10 +90) x 2 = 200 (cm)

P(C) = (20 + 50) 2 = 140 (cm)

P(D) = (25 + 45) x 2 = 140 (cm)

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 9: So sánh các số có nhiều chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter