Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm: 4000 : 2 = 2000

8000 : 4 = 2000 6000 : 3 = 2000

6000 : 2 = 3000 2. Đặt tính rồi tính: 1204 4

25245 00 | 301

02 | 504

: 24 0 1 1204 : 4 = 301;

2524 : 5 = 504 (dư 4); 24096

4224 7 00 401

02 1603 09

24

3

4224 :7 = 603 (dư 3) 3. Tìm x: a) x x 4 = 1608

  1. b) 7 * x = 4942; x = 1608 : 4

x = 4942:7 x = 402 .

x = 706 4. Có 1024 vận động viên xếp thành 8 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao

nhiêu vận động viên ? Tóm tắt

Bài giải • | 1024 người Số vận động viên có trong mỗi hàng là: 8 hàng: ——–

1024 : 8 = 128 (người) | ? người

| Đáp số: 128 người 5. Một cửa hàng có 1215 chai dầu ăn, đã bán – số chai dầu đó. Hỏi

cửa hàng còn lại bao nhiêu chai dầu ăn ? Tóm tắt

Bài giải | 1215 chai Số chai dầu ăn cửa hàng đã bán được là: Có: —- —–

: 1215 : 3 = 405 (chai) ? chai • Bán: 4

Số chai dầu ăn cửa hàng còn lại là : 1215 – 405 = 810 (chai)

Đáp số : 810 chai

1 hàng: –

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 113. Luyện tập Chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter