Nguồn website giaibai5s.com

  1. a) Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :

Đây là hình tròn tâm O. – Các bán kính có trong hình tròn là:

… AL OA, OB, OC, OD. – Các đường kính có trong hình tròn là: AB, DC. DJ b) Đúng ghi Đ, sai ghi S : Đây là hình tròn tâm I. – Các bán kính có trong hình tròn là: IM, IN [Đ – Đường kính có trong hình tròn là: MN [Đ .. – Các bán kính có trong hình tròn là: OQ và OP (s – Đường kính có trong hình tròn là: PQ [s]

  1. Vẽ hình tròn:
  2. a) Tâm O, bán kính 3cm
  3. b) Tâm tùy ý, bán kính 2cm.

a

)

2cm

0.

3cm

.

  1. a) Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn bên dưới :

N

O

/

AL

HB

M

  1. b) Đúng ghi Đ, sai ghi S. – Độ dài đoạn thẳng OA lớn hơn độ dài đoạn thẳng OM – OM = ON – ON = MN – Độ dài đường kính gấp 2 lần độ dii bán kính — AB = MN
Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 104. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Đánh giá bài viết
News Reporter