Nguồn website giaibai5s.com

  1. Xem tờ lịch có trong Vở bài tập Toán 3, tập 2 trang 20 rồi viết số | hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: a) – Ngày 1 tháng 6 là thứ hai.

– Ngày 2 tháng 9 là thứ tư. – Ngày 19 tháng 8 là thứ tư. – Ngày 30 tháng 4 là thứ năm. – Ngày 22 tháng 12 là thứ ba. – Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ bảy.

– Sinh nhật em là ngày 12 tháng 05 hôm đó là thứ ba. b) – Thứ hai đầu tiên của tháng 7 là ngày 6.

– Chủ nhật đầu tiên của năm 2015 là ngày 4 tháng 1. – Chủ nhật cuối cùng của năm 2015 là ngày 27 tháng 12.

– Tháng 10 có 5 ngày thứ năm, đó là các ngày 1, 8, 15, 22, 29. 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tháng 2 có 30 ngày s] Tháng 12 có 31 ngày Đ Tháng 5 có 31 ngày [Đ Tháng 8 có 30 ngày s. Tháng 7 có 31 ngày Tháng 9 có 30 ngày []

  1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Ngày 29 tháng 4 là thứ bảy. Ngày mùng 1 tháng 5 cùng năm đó là: A. Chủ nhật

(B) Thứ hai C. Thứ ba

  1. Thứ tư.
Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 103. Luyện tập Tháng – năm
Đánh giá bài viết
News Reporter