Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính giá trị của biểu thức: a) 655 – 30 + 25 = 625 + 25 b) 876 + 23 – 300 = 899 – 300 = 650

= 599: c) 112 x 4 : 2 = 448 : 2. d) 884 : 2 : 2 = 442 : 2 = 224

. = 221 2. Tính giá trị của biểu thức: a) 25 + 5 x 5 = 25 + 25 H b) 160 – 48:4 = 160 – 12 = 50:

= 148 c) 732 + 46 : 2 = 732 + 23 d) 974 – 52 x 3 = 974 – 156 = 755

= 818 3. Nối mỗi biểu thức với giá trị của nó (theo mẫu):

87 – (36 – 4)

150.: (3 + 2)

12 + 70 : 2

60 + 30 x4

320 – 20) X 3

 

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 81. Luyện tập chung Tính giá trị của biểu thức
Đánh giá bài viết
News Reporter