Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tô màu hình chữ nhật trong các hình sau:

a)

:

:

В

МІ

35

ST

POR

.

A

5cm

  1. a) M

.

4cm

: .. .N

Зcm

2cm

2cm

3cm

4cm

P

::

;

5cm

  1. b) Viết tên cạnh thích hợp vào chỗ chấm:

MN = QP; MQ = NP; AB = DC; AD = BC. 3. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

А м . .

в

B . 1cm 3cm

4cm

DN.

  1. a) Các hình chữ nhật có trong hình trên là:

AMND ; MBCN ; ABCD. b) Độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật là: • AM = 1cm; MN = 4cm; DN = 1cm; AD = 4cm • MB = 3cm ; BC = 4cm; CN = 3cm; MN = 4cm

  • BC = 4cm; CD = 4cm; AD = 4cm; AB = 4cm 4. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được hình chữ nhật:

D

A

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 82. Hình chữ nhật
Đánh giá bài viết
News Reporter