Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính giá trị của biểu thức: a) 417 – (37 – 20) = 417 – 17 b) 826 – (70 + 30) = 826 – 100 = 400

= 726 c) 148 : (4 : 2) = 148 : 2 d) (30 + 20) x 5 = 50 x 5

= 74 2. Tính giá trị của biểu thức: a) 450 – (25 –10) = 450 – 15 b) 180 : 6:2 = 30 : 2 … = 435

= 15 .. . : 450 – 25 – 10 = 425 – 10

180 : (6: 2) = 180 :3 . .. 1 = 415

= 60

.

.

= 250

81

87

  1. c) 410 – (50 +30) = 410 – 80 d) 16 x (6:3)= 16 x 2

= 330 ! .

. = 32 410 – 50 + 30 = 360 + 30

16 x 6 :3 = 96 : 3 = 390 . .

= 32 3. <!

(87 + 3): 3 = 30 25+ (42 – 11) > 55

100 < 888 :(4 + 4) .

50 > (50 + 50): 5 4. Số ?

Biểu thức | 50 + (50 – 40)|(65 + 5):296 + 50 x 21 62 x (8:40 | Giá trị của

60 | 35 | 196 | 124 biểu thức

1

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 80. Luyện tập Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter