Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm:

8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 8 x 4 = 32 8 x 5 = 40

16 : 8 = 2 24 : 8 = 3 32:8 = 4 40 : 8 = 5 : 8 x 6 = 48 8x 7 = 56 8×8 = 64 8×9 = 72

48:8 = 6 56:8 = 7 64 : 8 = 8 72:8 = 9 | 2. Tính nhẩm:

32 : 8 = 4 40:8 = 5 : 48:8 = 6 . 56:8 = 7

32 : 4 = 8 40 : 5 = 8 48: 6 = 8 56 : 7 = 8 3. Một người có 58kg gạo. Sau khi bán 18kg gạo, người đó chia đều số

gạo còn lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng mấy ki-lô-gam gạo ?.

58kg

18kg

Tóm tắt

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo sau khi Có: ——–

– — bán còn lại là:

58 – 18 = 40 (kg) Còn: + + + + + + +

Số ki-lô-gam gạo có trong

mỗi túi là: P . 40: 8 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg = số ô vuông trong hình:

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 58. Luyện tập Bảng chia 8
Đánh giá bài viết
News Reporter