Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia | 8 | 16 | 24 39 40 48 56 64 72 80 Số chia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Thương || 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1

  1. Tính nhẩm:

8x 2 = 16 8×4 = 328 x7 = 56. 8 x 5 = 40 · 16: 8 = 2 32 : 8 = 4. 56:8 = 7 .40 : 8 = 5

16 : 2 = 8 32 : 4 = 8 56 : 7 = 8 40 : 5 = 8 3. Có 48 con thỏ nhốt đều trong 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao

nhiêu con thỏ ? Tóm tắt

Bài giải 48 con 8 chuồng: – —– Số con thỏ có trong mỗi chuồng là: Mỗi chuồng:

. . 48: 8 = 6 (con)

Đáp số: 6 con

? con

  1. Có 48 con thỏ nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng có 8 con thỏ. Hỏi có . mấy chuồng thỏ ?

Tóm tắt ? chuồng Bài giải 48 con: ——

Số chuồng thỏ là: mỗi chuồng 8 con:

48: 8 = 6 (chuồng)

Đáp số: 6 chuồng

or

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 57. Bảng chia 8
Đánh giá bài viết