1. 

a) Sợi dây 32m dài gấp 8 lần sợi dây 4m.

b) Bao gạo 35kg cân nặng gấp 5 lần bao gạo 7kg.

2. Đàn gà có 7 con gà trống và 56 con gà mái. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống ?

Bài giải

Số gà mái gấp số gà trống số lần là: 

56 :7 = 8 (lần)

Đáp số: 8 lần

3. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 136kg rau, ở thửa thứ hai nhiều gấp đôi thửa ruộng thứ nhất. Hỏi ở cả hai thửa ruộng thu được bao nhiêu ki-lô-gam rau ?

Bài giải

Số ki-lô-gam rau thu được ở thửa thứ hai là:

                               136 x 2 = 272 (kg) 

                                       Tổng số rau thu được cả hai thửa ruộng là:

                                                      136 + 272 = 408 (kg)

Đáp số: 408kg

4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số lớn 12 12 35 30 42 49
Số bé 4 2 5 3 6 7
Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ? 8 10 30 27 36 42
Số lớn gấp mấy lần số bé ? 3 6 7 10 7 7

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 56. Luyện tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Đánh giá bài viết
News Reporter