1. Tính nhẩm:

21 : 7 = 3         28 : 7 = 4         63 : 7 = 9         70 : 7 = 10

14 : 7 = 2         35 : 7 = 5         56 : 7 = 8         60 : 6 = 10

7 : 7 = 1           42 : 7 = 6         49 : 7 = 7         50 : 5 = 10

2. Tính nhẩm:

7 x 2 = 14         7 x 4 = 28          7 x 6  = 42         7 x 3 = 21

2 x 7 = 14         4 x 7 = 28          6 x 7 = 42          3 x 7 = 21

14 : 7 = 2          28: 7 = 4           42 : 7 = 6           21 : 7 = 3

14 : 2 = 7          28 : 4 = 7          42 : 6 = 7           21 : 3 = 7

3. Có 35l dầu chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải

Số lít dầu có trong mỗi can là: 

35 : 7 = 5 (l

Đáp số: 5l

4. Có 35l dầu chia đều vào các con, mỗi can 71 dầu. Hỏi có bao nhiêu can dầu ?

Bài giải

Số can dầu là: 

35 : 7 = 5 (can)

Đáp số: 5 can

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 34. Bảng chia 7
Đánh giá bài viết
News Reporter