Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết (theo mẫu):

|

© Bếp Ân 200 @ áp lẢ 480

kep a lán -27 569 6 lån -35

@ Số 74 -128) 2.54 10 06 20

X 5

x 10

  1. Tính:

14

:

19

:

25

:

33

58

6

232

) . 133 150

231 .. 3. Trong vườn có 16 cây cam, số cây quýt gấp 4 lần số cây cam. Hỏi

trong vườn có bao nhiêu cây quýt? Tóm tắt

Bài giải 16 cây Cam: –

Trong vườn có số cây quýt là: | 16 x 4 = 64 (cây)

| Đáp số: 64 cây

..? cây

Quýt: …

  1. a) Dùng thước đo độ dài đoạn thẳng AB được 6cm hay AB = 6cm.
  2. b) Kéo dài đoạn thẳng AB để được đoạn thẳng AC gấp đôi đoạn thẳng AB. Vậy độ dài đoạn thẳng AC là: 6 x 2 = 12 (cm). c) Chấm một điểm O trên đoạn thẳng AC, sao cho độ dài đoạn thẳng AC bằng : độ dài đoạn thẳng AC. Độ dài đoạn thẳng AO là:

12 : 4 = 3 (cm)

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 33. Luyện tập Gấp một số lên nhiều lần
Đánh giá bài viết
News Reporter