Nguồn website giaibai5s.com

7 x 8 = 56

.

.

  1. Tính nhẩm: a) 7 * 5 = 35

2.7 x6 = 42 :: 35 : 7 = 5 42:7 = 6 b) 42 : 7 = 6 35 : 7 = 5

14 : 7 = 2 49 : 7 = 7

28 : 7 = 4 70 : 7 = 10 2. Tính: 42 7 . 186

16 188

56 : 7 = 8 63 : 7 = 9

7:7 = 1 21 : 7 = 3

7 x 4 = 28

28 28 : 7 = 4 16:2 = 8 48 : 6 = 8 56 : 7 = 8

.

.

637

:

426.

3517 35 5

639

422

484

505

on

4 121

À 112

5_110

2

.

9

.

oslo

+

63cây

  1. Trong vườn có 63 cây ăn quả, ở số cây đó là cây bưởi. Hỏi trong vườn

đó có bao nhiêu cây bưởi? Tóm tắt

Bài giải ?cây Cây bưởi: .

Số cây bưởi có ở trong vườn là:

| 63 : 7 = 9 (cây) Cây ăn quả: —+++++++

Đáp số: 9 cây 4. a) Dùng thước đo đoạn thẳng AB được 9cm hay AB = 9cm. | b) Độ dài đoạn thẳng AI là: :

9:3 = 3 (cm) AI = – AB

A———

1

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 35. Luyện tập Bảng chia 7
Đánh giá bài viết
News Reporter