Nguồn website giaibai5s.com

 1. Có thể dùng kính lúp để quan sát vật nào dưới đây ? A. Một ngôi sao
 2. Một con vi trùng C. Một con kiến
 3. Một bức tranh phong cảnh

Giải – Chọn C 50.2. Thấu kính nào dưới đây có thể dùng làm kính lúp ?

 1. Thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm .. C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm

|

Giải . » Chọn C 50.3. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta nhìn thấy ảnh của vật

hay nhìn trực tiếp thấy vật ? Có thể làm thí nghiệm đơn giản nào để chứng minh câu trả lời của em là đúng ?

Giải Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta nhìn thấy ảnh của vật Để kiểm tra câu trả lời này, ta hãy dùng kính lúp quan sát một cây thước kẻ sao cho chỉ 1 phần thước nhìn được qua kính lúp phần còn lại nằm ngoài kính. Ta sẽ thấy phần thước trong kính sẽ to hơn phần

thước nằm ngoài kính. Vậy ta nhìn thấy ảnh của thước qua kính 50.4. Dùng kính lúp có số bội giác 2X và kính lúp có số bội giác 3X để

quan sát cùng một vật và với cùng điều kiện thì trong trường hợp nào ta sẽ thấy ảnh lớn hơn? Trong hai kính đó, kính nào có tiêu cự dài hơn?

Giải Dùng kính lúp có số bội giác 2X và kính lúp có độ bội giác 3X để quan sát cùng một vật và cùng điều kiện thì dùng kính lúp có độ bội giác 3X ta sẽ thấy ảnh lớn hơn khi dùng kính lúp có độ bội giác 2X

Kính lúp 2X có tiêu cự dài hơn kính 3X 50.5. Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát một vật nhỏ. | Vật đặt cách kính 8cm

a) Dựng ảnh của vật qua kính, không cần đúng tỉ lệ b) Ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo

 1. c) Ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật bao nhiêu lần? | Gợi ý: Dựa vào hình vẽ để tính

| Giải a) OA = 8cm; OF = 10cm; OA’ = ? :

B’

IT

/

(A)

A

 1. b) Ảnh của vật qua kính lúp là ảnh ảo
 • Xét cặp AAOB = AA’OB

A’B’ OA’

AB OA Xét cặp AOFI A AAFB A’B’ FA

{mà OI = AB. OI OF

và F’A’ = OA” – OF”. Từ (1) và (2), suy ra: . : OA’ OA’ + OF . OA’ OA’ + 10

+ 10 = OA’ = 40cm OA OFA

8

10 A’B’ OA’ A’B’ (1) ta được:

 • = 5 A’B’ = 5AB ABOA AB Vậy ảnh của vật lớp gấp 5 lần vật. 50.6*. a) Dùng kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát một vật nhỏ cao 1mm.

Muốn có ảnh ảo cao 10mm thì phải đặt vật cách kính bao nhiêu xentimet ? Lúc đó ảnh cách kính bao nhiêu xentimet ? Gợi ý: Hãy dựng ảnh, không cần đúng tỉ lệ. Dựa vào hình vẽ để

tính. b) Dùng một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40cm để quan sát vật nói

trên. Ta cũng muốn có ảnh ảo cao 10mm thì phải đặt vật cách kính bao nhiêu xentimet ? Lúc đó ảnh cách kính bao nhiêu xentimet?

 1. c) Cho rằng trong cả hai trường hợp, người quan sát đều đặt mắt sát

sau kính để nhìn ảnh ảo. Hỏi trong trường hợp nào người ấy có cảm giác là ảnh lớn hơn ?

Giải a) f = 10cm

AB = 1mm = 0,1cm; A’B’ = 10mm = 1cm OA = ? OA’ = ?

BE-::

(a)

A

Xét cặp AAOB- AAOB: AB =

A’B’ OA’ AB OA

Xét cặp AOFI- AAF’B: AR FA (2) {mà 01 = AB.

OF

và FA’ = OA’ + OF Từ (1) và (2) suy ra: A’B’ F’A’ OA’ + OF’ . 1 OA’ +10 + OA’ = 90cm AB OF OF” 0,1 10

 1. A’B’ OA 1 90 Mặt khác, từ (1) ta có: aco: AB – OA * 0,1 OA →

→ OA = 9cm :: Vậy vật cách kính 9cm và ảnh cách kính 90cm. b) Tương tự như câu a

Từ (1) và (2): suy ra: A’B’ OF’ + OA’40+ OA’

> OA’ = 360cm ABOF’ : 0,1 40

A’B’ A’ i 360 Từ (1) ta được: AB = OA 7 0,1°OA

? > OA = 36cm Vậy vật cách kính 36cm và ảnh cách kính 360cm c) Trong hai trường hợp ảnh đều cao 10mm. Trong trường hợp a) thì

ảnh cách mắt OA^ = 90cm còn b) OA’ = 360cm. Như vậy trường hợp a) ảnh nằm gần mắt hơn và người quan sát sẽ thấy ảnh lớn hơn so với trường hợp b)

50.7. Ai trong số các người kể dưới đây không cần sử dụng kính lúp

trong công việc của mình?

 1. Một người thợ chữa đồng hồ | B. Một nhà nông học nghiên cứu về sâu bọ C. Một thà địa chất đang nghiên cứu sơ bộ một mẫu quặng D. Một học sinh đang đọc sách giáo khoa.

Giải > Chọn D . 50.8. Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào dưới đây không thể dùng làm | kính lúp được? A. 10cm B. 15cm

 1. 20cm . D. 25cm

. . giai

– Chọn D 50.9. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ nhìn thấy ảnh như

thế nào ? A. Một ảnh thật, ngược chiều vật B. Một ảnh thật, cùng chiều vật C. Một ảnh ảo, ngược chiều vật D. Một ảnh ảo, cùng chiều vật

Giải » Chọn D 50.10. Trên giá đỡ của một cái kính có ghi 2,5X. Đó là:

 1. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 2,5cm | B. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 2,5cm
 2. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm D. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm

Giải . » Chọn C . 50.11. Hãy ghép mỗi phần a), b, c, d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành • câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

 1. a) Kính lúp làm b) Tiêu cự của kính lúp

không được dài hơn c) Số bội giác của kính

lúp là một đại lượng

 1. dùng để đánh giá tác dụng của kính.

Kính có số bội giác càng lớn sẽ cho ta thu được một ảnh càng lớn trên màng lưới của mắt.

25

 1. G =

f(cm)

 1. d) Số bội giác của kính 3. 25cm. Vì nếu tiêu cự dài hơn 25cm

lúp được tính bằng thì số bội giác sẽ nhỏ hơn 1 và kính | công thức

| lúp sẽ mất tác dụng 4, một thấu kính hội tụ, có tiêu cự ngắn

– Giải a – 4 b- 3 C-1

d-2 50.12. Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành | câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. a) Muốn quan sát một vật nhỏ 1. ảnh ảo, cùng chiều và lớn

qua một kính lúp, ta phải đặt hơn vật vật

 1. kính sẽ chẳng có tác dụng b) Khi đó, kính sẽ cho ta một

gì, vì ảnh ảo sẽ bằng vật c) Tất nhiên, nếu đặt vật sát 3. ta cũng vẫn quan sát được ngay mặt kính lúp thì

ảnh của vật qua kính d) Còn nếu ta đặt vật tại ngay 4. trong khoảng tiêu cự của kính tiêu điểm của kính thì

Giải a – 4 b – 1

d – 2

C-

3

Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 – Bài 50: Kính lúp
Đánh giá bài viết