Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả về quê hương (từ đầu đến Em tô đỏ thắm) (trang 88)

– Luyện viết các từ ngữ: quê hương, đỏ thắm, sông máng, lượn quanh, bát ngát, ngói, …

– Viết xong, lò lại bài + chữa lỗi.

  1. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống: al s hay x? .

Một nhà …àn đơn …ở vách nứa | Bốn bên cuối chảy, cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa Ánh đèn khuya còn áng lưng đồi.

Nguyễn Đình Thi

..

b/ đơn hay ương?

Mồ hội mà chảy xuống v… . Dâu xanh lá tốt vấn v….. tơ tằm.

| Thanh Tịnh – Cá không ăn muối cá ….. | Con cãi cha mẹ trăm đ…. con hư.

L Tục ngữ * Kết quả đúng: a/ sàn, sơ, suối, sáng bị vườn, vương / ươn, đường

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 11: Chính tả: Nhớ – viết: Vẽ quê hương. Phân biệt s / x, ươn / ương
Đánh giá bài viết
News Reporter