I. Bài tập nhận thức kiến thức mới 

Các tuyến nội tiết hoạt động chịu ảnh hưởng của các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên là:

– Buồng trứng, tinh hoàn.

– Tuyến giáp.

– Tuyến thận trên.

– Tuyến sữa.

II. Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Câu 1. Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tụy.

Cơ chế tự điều hòa hoạt động của tuyến tụy:

– Khi đường huyết tăng kích thích tế bào B của đảo tụy tiết insulin làm cho glucôzơ dự chuyển thành glicogen dự trữ và đường huyết giảm xuống mức bình thường, điều này kìm hãm tế bào B không tiết insulin nữa.

– Khi đường huyết giảm, kích thích tế bào da của đảo tụy tiết glucagôn chuyển glicogen dự trữ thành glucôzơ làm đường huyết tăng lên mức bình thường, điều này kìm hãm tế bào da không tiết glucagôn nữa.

Vậy, sự phối hợp hoạt động của tế bào a và B của đảo tụy đảm bảo lượng đường trong máu ổn định cũng là cơ chế tự điều hòa hoạt động của tuyến tụy.

Câu 2. Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyển nội tiết..

Mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết:

Các tuyến nội tiết chịu sự điều khiển của các hoocmôn tuyến yên và ngược lại hoạt động của tuyến yên được tăng cường hay kìm hãm là do hoocmôn của các tuyến nội tiết tiết ra. Đó là cơ chế điều hòa của các tuyến nội tiết do thông tin ngược.

III. Bài tập bổ sung

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Tuyến tuỵ là loại tuyến nào?

a. Tuyến ngoại tiết, vì tiết ra dịch tuỵ đổ vào tá tràng

b. Tuyến nội tiết, vì các tế bào tiết hoocmôn ngấm thẳng vào máu

c. Tuyến pha, vì tuyến tuỵ gồm hai phần: một phần là các tế bào tiết dịch tuy theo ống dẫn đổ vào tá tràng; một phần là các tế bào trong các đảo tuỵ tiết hoocmôn ngấm thẳng vào máu.

d. Tuyến pha vì các tế bào này vừa tiết dịch tuy, vừa tiết ra hoocmôn

2. Những tuyến nào sau đây ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cơ thể?

a. Tuyến yên và tuyến giáp

b. Tuyến yên và tuyến tuỵ

c. Tuyến tuỵ và tuyến trên thận

d. Tuyến trên thận và tuyến giáp

3. Trong các dấu hiệu đặc tính) sinh dục phụ, dấu hiệu nào là quan trọng nhất?

a. Xuất tinh lần đầu

b. Hành kinh lần đầu

c. Bắt đầu tuổi dậy thì

d. Câu a và b đúng.

Đáp án: 1c, 2a, 3d.

Câu 2. Hãy chọn các từ, cụm từ: tinh trùng, tế bào kẽ, testôstêrôn điền vào chỗ trống thay cho các chữ số 1, 2, 3 trong các câu sau:

Các …..(1)………trong tinh hoàn tiết hoocmôn ………(2) Túa , còn các tế bào thành ống sinh tinh sản xuất ra…………(3)..

Đáp án: (1) tế bào kẽ; (2) testôstêrôn; (3) tinh trùng

Nguồn website giaibai5s.com

Chương X. Nội tiết-Bài 59. Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
Đánh giá bài viết