Chương X. Nội tiết-Bài 59. Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

On

I. Bài tập nhận thức kiến thức mới  Các tuyến nội tiết hoạt động chịu ảnh hưởng của các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên là: – Buồng trứng, tinh hoàn. – Tuyến giáp. – Tuyến thận trên. – Tuyến sữa. II….