Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính diện tích hình tròn có bán kính r: a) 6cm :
  2. b) 0,35dm

Hướng dẫn

Xem phần hướng dẫn của câu 1, bài 95.

Giai

1) Diện tích hình tròn là: 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2) + ) Diện tích hình tròn là: (0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,3846 (dm?)

| Đáp số: a) 113,04cm; b) 0.3846dm? 2. Tính diện tích hình tròn biết chu vi hình tròn C = 6,28cm.

Giai

Bán kính hình tròn là: 6,28 :3, 14 : 2 = 1 (cm) Diện tích hình tròn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm)

| Đáp số: 3,14cm”. 3, Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây

10.3m thành giếng rộng 0,3m bao quanh

miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

20,7m.

Hướng dẫn

– Quan sát hình vẽ ta thấy:

+ Hình tròn nhỏ có bán kính là 0,7m.

+ thành giếng rộng 0,3m Ta sẽ tính được bán kính hình tròn lớn – Tiếp đó, áp dụng công thức tính diện tích hình tròn để tính

diện tích hình tròn lớn và hình tròn nhỏ. Sau đó, tìm hiểu của 2 | kết quả vừa tìm được ta sẽ xác định được vấn đề.

Giải

Bán kính hình tròn lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m) Diện tích hình tròn lớn: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (m2)

Diện tích hình tròn nhỏ: 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 mo) Diện tích miệng giếng là: 3,1 – 1,5386 = 1,6014 (?)

Đáp số: 1,6014m”.

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 2-Bài 96. Luyện tập diện tích hình tròn
Đánh giá bài viết