Nguồn website giaibai5s.com

7cm

  1. Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài sợi dây.

Hướng dẫn

-..-

—–

——

10cm

Trước tiên ta tính chu vi hình tròn nhỏ và chu vị hình tròn lớn. Độ dài sợi dây là công của hai chu vi hình tròn.

.

– —

..-.

.

-.

.

Y

)

.

Giai Chu vi hình tròn nhỏ: 2 x 7 x 3,14 = 43,96 (cm) Chu vi hình tròn lớn: 2 x 10 x 3,14 = 62,8 (cm) Độ dài sợi dây thép bằng tổng hai chu vi hình tròn nhỏ và lớn. 62,8 + 43,96 = 106,76 (cm) Đáp số: 106,76cm.

60m 2. Ilại hình tròn cùng tâm O như hình bên. Chu

| 15m vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu mét.

Hướng dẫn

-…-.

.-

.-.

-.

.

-.-

.

.-.-

—–

– Theo dữ kiện bài toán ta có:

+ Bán kính hình tròn nhỏ là 60m. + Hình tròn lớn “rộng hơn” hình tròn nhỏ 15m.

+ Từ đây, ta tính được bán kính hình tròn lớn. – Tiếp đó, áp dụng công thức tính chu vi hình tròn để tính chu vi hình tròn lớn và hình tròn nhỏ. – Sau đó, tìm hiểu của 2 kết quả trên để suy ra đáp án bài toán.

.

—-

…–

Giải

Chu vi hình tròn bé là: 60 x 2 x 3,14 = 376,8 (m) Chu vi hình tròn ngoài là: (60 + 15) x 2 x 3,14 = 471 (m +

Chu vi hình ngoài lớn hơn chu vi hình trong là: 471 – 376,8 = 94,2 (m)

Đáp số: 94,2m.

10cm

  1. Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai

nửa vòng tròn (xem hình vẽ). Tính diện | tích hình đó.

7cm

104

Hướng dẫn

– Để tính được diện tích hình đã cho ta phải biết được diện tích 2 | nửa hình tròn và diện tích hình chữ nhật. – Chú ý diện tích 2 nửa hình tròn chính là diện tích của 1 hình

tròn, với các số liệu của bài toán ta sẽ tính được diện tích hình chữ nhật và hình tròn. Sau đó, tính tổng của 2 kết quả trên ta sẽ xác định được vấn đề.

Giải

Diện tích 2 nửa hình tròn (diện tích hình tròn):

7 7 3,14 = 153,86 (cm2) Diện tích hình chữ nhật là: (7 + 7) x 10 = 140 (cm) Diện tích hình bên là: 140 + 153,86 = 293,86 (cm^)

Đáp số: 293,86cm”. 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Diện tích phần đã tô màu của

8cm hình vuông: A. 13,76cm B. 114,24cm? C. 50,24cm D. 136,96cm

Hướng dẫn

Trước tiên ta tính diện tích hình vuông, diện tích hình tròn rồi tìm hiệu của diện tích hình vuông với diện tích hình tròn.

Giải

Diện tích hình vuông là: 8 x 8 = 64 (cmo) Bán kính hình tròn là: 8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn là: 4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm2) Diện tích phần đã tô là: 64 – 50,24 = 13,76 (cm2) Vậy ta khoanh vào câu A.

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 2-Bài 97. Luyện tập chung chu vi, diện tích hình tròn
Đánh giá bài viết