Nguồn website giaibai5s.com

  1. a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông (theo mẫu):

6mp 35dm2; 8m2 27dm2; 16m2 9dmo; 260m2 Mẫu: 6m 350m2 = 6m2 + 35 m2 = 6-35 m2

100

100

100

  1. b) Viết các số đo dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4dm 65cm2; 95cm2; 102dm’8cm?

Hướng dẫn

Xem phần hướng dẫn của câu 4, bài 24.

Giải

  1. a) 8m2 27dm2 = 8m2 + m2 = 87m2

100 100 16m2 9dm2 = 16m2 + 9 m2 = 164 m2 26dm = 28 m

100

= 16ño m

100

100

100

05

100

  1. b) 4dm2 65cm2 = 4dm2 + 69 dm2 = 4 65 dm?

95cm? 95cm = 95 dm 102dm? Sem= 102dm2 + 8 dm2 = 102.8 dm

100

100 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3cm 5mm2 = … mm? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A. 35 B. 305 C. 350

  1. 3500 Hướng dẫn Chúng ta thực hiện đổi đơn vị diện tích (vào nháp) rồi chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm.

LEWA

Rosma.

«

?

Giải Vậy chọn B, 305 3. , 2dm2 7cm… 207cm? 3m2 48dm? … 4m? 300m2 … 2cm2 89mm 61km? 610hm?

Hướng dẫn Chúng ta đổi các số ra cùng một đơn vị rồi so sánh. Chẳng hạn :

2dm2 7cm = 200cm2 + 7cm = 207cm? Do đó 2dmo 7cm? = 207cm. Vậy ta điền dấu =.

PASALUWA..

Giải 2dm2 7cm2 = 207cm 3m2 48dm2 < 4m?

300m2 > 2cm 89mm 61km? > 610hm? 4. Để lát nền một căn phòng, người ta đã

dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Hướng dẫn

– Trước tiên áp dụng công thức tính diện tích hình vuông ta sẽ tìm được diện tích của 1 viên gạch (viên gạch có cạnh 40cm). – Sau đó, tìm tích của kết quả vừa tìm được với tổng số viên gạch dùng để lát nền căn phòng ta sẽ có được đáp án bài toán.

Giải Tóm tắt

Bài giải 1 viên gạch hình vuông cạnh 40cm Diện tích một viên gạch là: Lát nền căn phòng: cần 150 viên 40 x 40 = 1600 (cm2) Diện tích căn phòng : … m?

Diện tích căn phòng là: 1600 x 150 = 240000 (cm?) 240 000cm2 = 24m2

Đáp số : 24m”.

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 1-Bài 26. Luyện tập bảng đơn vị đo diện tích
Đánh giá bài viết
News Reporter