Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết số đo thích hợp vào ô trống: Chu vi hình tròn (1): C = r x 2 x 3, 14

= 20 2 3,14 = 125,6cm Diện tích hình tròn (1): S = r x x 3, 14

= 20 ~ 20 x 3,14 = 1256cm? Chu vi hình tròn (2): C = 0,25 x 2 x 3,14 = 1,57m Diện tích hình tròn (2): S = 0,25 x 0,25 x 3, 14 = 0,19625m?

Hình tròn 1 (1) | (2) Bán kính 20cm 0,25m Chu vi 125,6cm 1,57m

Diện tích 1256cm? (0,19625m? 2. Viết số đo thích hợp vào ô trống: Đường kính hình tròn (1): d = C : 3,14 = 31,4

4:3,14 = 10cm

% Bán kính hình tròn (1): r = 10 : 2 = 5. Diện tích hình tròn (1): S = 5.

5 x 3,14 = 78,5cm?

. Đường kính hình tròn 2): d = 9,42:3,14 = 3m Bán kính hình tròn (2): y = 3 : 2 = 1,5m Điện th hình tròn (2): S = 1,5 x 1,5 x 3,14 = 7,065m?

Hình tròn

(1)

(2)

Chu vi hình tròn

31,4cm | 78,5cm? | 7,065m”.

Diện tích hình tròn

3cm

0,5cm

2cm

  1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là: A. 6,785cm B. 13,85cm? (c.5,215cm D. 6cm2.

Hướng dẫn Diện tích hình tròn là:

0,5 x 0,5 x 3,14 = 0,785 (cm) Diện tích hình chữ nhật là:

3 x 2 = 6 (cm) Diện tích phần tô đậm là:

6 – 0,785 = 5,215 (m2).

Bài 98. Luyện tập diện tích hình tròn
Đánh giá bài viết