Bài 87
IX. LUYỆN TẬP CHUNG HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Đặt tính rồi tính:
a) 38 + 27;
54 + 19; b) 61 – 28;
70 – 32; Giải
67 +5; 83 – 8.
a)
38
67
+
54 19
+
27
5
73
b)
65 61 28
83
70 32
1
33
38
75
– 2. Tính:
12 + 8 + 6 = 36 + 19 – 19 =
25 + 15 – 30 = 51 – 19 + 18 =
Giải
12 + 8 + 6 = 20 + 6
= 26 36 + 19 – 19 = 55 – 19
25 + 15 – 30 = 40 – 30
= 10 51 – 19 + 18 = 32 + 18
= 50
=
36
116 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
3. Năm nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?
70 tuổi Tóm tắt: Bình: An:
.. 32 tuổi


—-
? kg
Giải Số tuổi của bố trong năm nay:
70 – 32 = 38 (tuổi)
Đáp số: 38 tuổi
4. Viết số thích hợp vào ô trống:
a) 75 + 18 = 18+ ; C) 44 +O – 36 + 44;
b) 37 + 26 = + 37 d) + 9 = 9 + 65
Giải
a) 75
b) 26 c) 36
d) 65. Nhận xét: Khi đổi chỗ các số hạng thì kết quả phép cộng không thay đổi. 5. Xem lịch rồi cho biết:
Hôm nay là thứ mấy? Ngày bao nhiêu của tháng nào? HS tự xem lịch và nêu câu trả lời.
Giải bài tập toán 2 – Tập 1- 117

Bài 87: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết