Bài 63
18 ,17 ,16 ,15 r s6ܞTRU pl M
18 – g – 9
ܗ
ܤ
I. THỰC HIỆN
Học sinh biết thực hiện các bài toán dạng: 15 – 6 – 9
16 -7- 9 .17 -8 – 9 16 -8 – 8
17 -9:8 15 – 8 – 7
16 – 9 =7 15 – 9 = 6 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính
b)
. 16
ܗ̄ ܗܐ ܕ ܘܐ ܘܐ
.
ܕܘܐ ܘܐ ܐܗܐ
c)
ܕܝܐ ܕܘܐ ܘ
e*1-
11’7
._18
ܘܐ ܝܐ ܃ ܘܠܐܗ ܞ ܝ|ܘ
a)
. 15
8
ܗ̄ ܗ ܝ ܗ̄ ܗ| ܝ
ܘ̄ ܗܐܘ ܯ ܗܐܩ
ܗܘ]a ܗ ܘܐܗ
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 85
c)

18
13
14
9
7
2. Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào? 1 156
17-8
118-9
15 – 8
15-7
16
-9
16-8
17-9
Giải Số 7 là kết quả phép tính: 15 – 8; 16 – 9. Số 8 là kết quả phép tính: 15 – 7; 16-8; 17-9.
Số 9 là kết quả phép tính: 15 – 6; 18-9; 17-8. III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. SÓ? a) 16 D b) 17 D
c) 17 15 -D 0 15-0_ 15-0_
Do
2. Có … hình tam giác
và có … hình tứ giác
Bài 63: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
Đánh giá bài viết