Bài 62
14 – 9 = 13-9
LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 14 – 5 =
14 – 7 = 14 – 6 =
14 – 8 =
Giải 14 – 5 = 9
14 – 7 = 7 14 – 6 = 8
14 – 8 = 6 2. Đặt tính rồi tính: a) 84 – 47
30 – 6; b) 62 – 28;
83 – 45; Giải
14 – 9 = 5
13 – 9 = 4 74 – 49. 60 – 12.
a)
84
30
74
47
49
37
25
62
60
12
34
48
x
x
3. Tim x: a) x + 24 = 34; b) x + 18 = 60;
c) 25 + x = 84
Giải a) x + 24 = 34 b) x + 18 = 60;
c) 25 + x = 84 x = 34 – 24 x = 60 – 18
x = 84 – 25 x = 10 x = 42
X = 59 4. Một cửa hàng đồ chơi có 84 ôtô và máy bay, trong đó có 45 ôtô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay?
Ôtô : 45 1. Tóm tắt:
84 Chiếc Máy bay : … ch
Giải Cửa hàng có số máy bay là: | 84 – 45 = 39 (máy bay)
| Đáp số: 39 máy bay
84 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
5. Vẽ hình theo mẫu:
MITTITIL III
ILULILULIINI
TTTTTTINIRII
NIVIINITILLLLLLLLL
NTTIINVITIT
UULILILULILULUUNIIDU
DILULIINIUUIIIIII

Bài 62: Luyện tập
Đánh giá bài viết