Bài 47: 31 - 5 Bài 47: 31 - 5

Bài 47: 31 – 5
1. Tính:
21
41
h
64
“GIẢI BÀI 5s
41
www.giaibai5s.com
2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: 31 và 3 81 và 8 21 và 7 61 và 9 3181
21
61

3

7
9
14
52
3. Mỹ hái được 61 quả mơ, Mỹ đã ăn 8 quả mơ. Hỏi Mỹ còn lại bao
nhiêu quả mơ ? Tóm tắt
Bài giải Mỹ có : 61 quả mơ | Mỹ còn lại số quả mơ là: Mỹ ăn hết : 8 quả mơ
61 – 8 = 53 (quả) Mỹ :… quả mơ ?
Đáp số: 53 quả. 4. Viết tiếp vào chỗ chấm:
a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng CD tại điểm O.
thẳng MB tại điểm M.
CN
В
M
GIẢI BÀI 5s! www.giaibai5s.com

Bài 47: 31 – 5
Đánh giá bài viết