A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

  • Các số tự nhiên khác 0 là các số nguyên dương
  • Các số tự nhiên khác 0 có thêm dấu – phía trước (-1; -2;….) là các số nguyên âm.

Tập hợp gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm được gọi là tập hợp các số nguyên, kí hiệu là Z.

Z= { …; -3; -2; -1;0;1;2;3;….}

Chú ý:

  • Số 0 không phải là số nguyên dương, cũng không phải là số nguyên âm.

Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.

  • Các số -1 và 1; -2 và 2…. là các số đối nhau, ta nói -2 là số đối của 2.

$2. TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

– Các số tự nhiên khác 0 là các số nguyên dương – Các số tự nhiên khác 0 có thêm dấu – phía trước (-1; – 2;…) là các số lưuyên án.

Tập hợp gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm được gọi là tập hợp các số nguyên, kí hiệu là Z.

Z = {…; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;…} Chú ý: – Số 0 không phải là số nguyên dương, cũng không phải là số nguyên âm.

Điện biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điện a. – Các số -1 và 1; -2 và 2… là các số đối nhau, ta nói 2 là số đối của 2.

1

(km), Bắc

Đọc các số biểu thị các điểm C, D, E trong hình.

Hướng dẫn – Điểm C được biểu thị là +4 km – Điểm A được biểu thị là +3 km – Điểm M được biểu thị là 0 km – Điểm D được biểu thị là -1 km – Điểm B được biểu thị là -2 km – Điểm E được biểu thị là -4 km.

o no ttttttt

es 2

22 Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí điểm A trên

cây cột cách mặt đất 2 mét (h.9). Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3 mét. Ban đêm chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị tuột xuống dưới : a) 2 mét; b) 4 mét. Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu mét trong môi trường hợp a), b) ?

IIIIID

| lm

Hướng dẫn Trong cả hai trường hợp, chú ốc sên đều cách

A một khoảng là 1 mét. 73 a) Ta có nhận xét gì về kết quả của 2 trên đây ? 77

b) Nếu coi A là điểm gốc và các vị trí phía trên điểm A được biểu thị bằng số dương (mét) và các vị trí nằm phía dưới điểm A được biểu thị bằng số âm (mét) thì các đáp số của 2 bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn a) Câu trả lời cho cả hai trường hợp là như sau : Ốc sên đều cách A một

khoảng 1 mét. Tuy vậy rõ ràng là có sự khác nhau : trong trường hợp a) ốc cách A một mét về phía trên và trong trường hợp bị ốc cách A một mét về

phía dưới. b) Nếu lấy A làm gốc thì ta có đáp số : a) +lm

b) -1m z4| Tìm số đối của mỗi số sau :7, – 3, 0.

Hướng dẫn Số đối của 7 là – 7 Số đối của – 3 là 3 Số đối của 0 là 0

B. BÀI TẬP 6 Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ? 4 € N, 4 €N, 0e Z, 5€ N, -1 € N, 1 € N.

Hướng dẫn Kí hiệu : -4 + N đọc là âm bốn thuộc N là sai vì 4 là số nguyên âm, còn tập hợp N là tập hợp gồm số 0 và các số nguyên dương.

4 N : đúng ; 0 + Z: đúng ; 5 € N : đúng ;

-1 € N : sai ; 16 : đúng. Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phanxipan là +3142 mét và độ cao của vịnh Cam Ranh là -30 mét thì dấu “+” và dấu ” ” biểu thị điều gì ?

Hướng dẫn – Độ cao núi Phanxipan là +3142 mét : Núi Phanxipan cao hơn mực nước | biển 3142 mét.

Độ cao Vịnh Cam Ranh là -30 mét : Vịnh Cam Ranh thấp hơn mực nước biển 30 mét. Vậy : dấu + chỉ độ cao của núi Phanxipan trên mực nước biển

dấu – chỉ độ sâu của Vịnh Cam Ranh dưới mực nước biển Điền cho đủ các câu sau : a) Nếu –5°C biểu diễn 5 độ dưới 0°C thì +5°C biểu diễn … b) Nếu –65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3142m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phanxipan) là … c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000đ, thì 20000 đồng biểu diễn …

Hướng dẫn a) Nếu –5°C biểu diễn 5 độ dưới 0°C thì +5°C biểu diễn nhiệt độ 5 độ trên 0°C. b) Nếu –65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực

nước biển thì +3142m biểu diễn độ cao (của đỉnh Phanxipan ) là 3142 trên

mực nước biển. c) Tương tự là số tiền có 20.000 đồng 9 Tìm số đối của +2, 5, -6, -1, -18.

Hướng dẫn Số đối của +2 là -2 Số đối của 5 là -5 Số đối của —6 là +6 (hoặc 6) Số đối của -1 là +1 (hoặc 1)

Số đối của -18 là + 18 (hoặc 18). 10 Trên hình vẽ điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3 km, ta quy ước : “Điểm A được biểu thị là -3km. Tìm số biểu thị các điểm B, C trong hình 10. Tây A

C M B

Đông

Ft (km) -3

0

(km)

Hướng dẫn Số biểu thị của điểm B : +2km Số biểu thị của điểm C : -1km

Bài 2. Tập hợp các số nguyên
Đánh giá bài viết