Nguồn website giaibai5s.com

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. 0,3% = ?

  1. 3

D.

100

10

1.

© 1000

10000

  1. Để tìm 60% của 45 ta làm như sau:
  2. Nhân 45 với 60. B. Chia 45 cho 60. C. Nhân 45 với 100 rồi lấy kết quả nhận được chia co 60. (D)Nhân 45 với 60 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 100. 3. Trong các hình dưới đây, hình nào cao gấp đôi hình chữ C ?

10cm

10cm

10cm

H

Đáp số: Hìnhé) Phần 2 1. Một tấm bìa hình vuông đã được tô đậm

như hình vẽ bên. Tính diện tích của phần đã tô đậm.

Bài giải Diện tích tấm bìa là:

20 x 20 = 400 (cm)

10cm

Diện tích một nửa hình tròn là: Ch o 10 x 10 x 3,14 : 2 = 157 (cm)

.3.14 : 2 = 157 (cm) Diện tích hai nửa hình tròn bằng nhau:

157 x 2 = 314 (cm) Diện tích của phần đã tô đậm: 400 – 314 = 86 (cm)

Đáp số: 86cm”. 2. Mẹ mua thịt lợn và rau quả hết 96 000 đồng. Số tiền mua thịt lợn

bằng 140% số tiền mua rau quả. Hỏi mẹ mua rau quả hết bao nhiêu tiền ?

Bài giải Nếu số tiền mua rau là 100% thì số tiền mua thịt lợn là 140% như thế. Vậy 96 000 đồng là:

100% + 140% = 240 (phần) Số tiền mẹ mua rau là: 96000 : 240 x 100 = 40000 (đồng)

| Đáp số: 40 000 đồng.

Bài 173. Luyện tập chung tính diện tích một số hình
Đánh giá bài viết