Bài 165 (tr. 63 SGK)

Đề bài

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ thích hợp vào ô vuông:

a)      747 ⧠ P; 235 ⧠ P; 97 ⧠ P.

b)      a =835.123 + 318; a ⧠ P.

c)      b = 5.7.11 + 13.17; b ⧠ P.

d)      c = 2.5.6 – 2.29; c ⧠ P.

Giải:

a) 747 ∉ P vì 747:9 và 747 lớn hơn 1;

235 ∉ P vì 235: 5 và 235 lớn hơn 1;

97 ∈ P vì 97 chỉ chia hết cho chính nó và 1.

 

b) a ∉ P vì a:3 và lớn hơn 1;

 

c) b ∉ P vì b:2 (là tổng của hai số lẻ) và b > 2;

 

d) c ∈ P vì c = 2.

Giaibai5s.com

Bài 165 (trang 63 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết