Bài 149: Luyện tập chung
Bài 149: Luyện tập chung

Bài 149
LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính:
35
57
48
+
25
83
+
+
28
15
26
37
88 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
Giải
35
57
83
48 15
25 37
28
26
63
63
83
90
62
2. Tính:

75
52
80

1
34
16
15
Giải
75
81
52
80 15
9
17
– 34
16
66
46
47
36
65
3. Tính nhẩm:
700 + 300 = 1000 – 300 =
500 + 500 = 1000 – 500 =
800 + 200 = 1000 – 200 =
Giải 800 + 200 = 1000 1000 – 200 = 800
500 + 500 = 1000 1000 – 500 = 500
700 + 300 = 1000
1000 – 300 = 700 4. Đặt tính rồi tính:
a) 351 +216; b) 876 – 231;
427 + 142; 999 – 542;
Giải
516 + 173 505 – 304.
351 216
427 142
516 173
567 876 231
569 999 542
689 505 304 201
457
645 5. Vẽ hình theo mẫu:
Hướng dẫn Cách vẽ: Chấm thành dạng hình như mẫu rồi nối đoạn thẳng.

Bài 149: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết