Bài 131 (tr. 50 SGK)

Đề bài

a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm mỗi số.

b) Tích của hai số tự nhiên a và b bằng 30. Tìm a và b, biết rằng a<b.

Hướng dẫn:

a) Tìm các ước của 42 từ đó tìm các cặp số có tích bằng 42.

b) Tìm các ước của 30 từ đó tìm các cặp số có tích bằng 30.

Giải:

a) Mỗi số là một ước của 42 mà Ư(42) = {1; 2; 8; 6; 7; 14; 21; 42}

Vậy các số phải tìm là 1 và 42; 2 và 21; 3 và 14; 6 và 7.

 

b) a và b là ước của 30 (a < b) mà Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

Vậy các số phải tìm là:

+) 130 

+) 215;

+) 310;

+) 56.

Giaibai5s.com

Bài 131 (trang 50 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết