Bài 108: Bảng chia 3

Bài 108: Bảng chia 3

Bài 108
BẢNG CHIA 3
30 : 3 = 10
21:3 = 7 24 : 3 = 8 27:3 = 9
I. CẦN NHỚ
3:3 = 1 12:3 = 4 6:3 = 2
15 : 3 = 5 9:3 = 3
18:3 = 6 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 6:3 =
3:3 = 9:3 =
12 : 3 = 18: 3 =
21 : 3 =
27 : 3 =
15:3 = 30 : 3 = 24 : 3 =
27:3 = 9
6:3 9:3 = 3 18: 3 = 6
3:3 = 1 12:3 = 4 21 : 3 = 7
Giải
15 : 3 = 5 30 : 3 = 10 24 : 3 = 8
32 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
2. Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh? Tóm tắt:
24 học sinh
1
3 tổ k
ế … học sinh ?
Giải Số học sinh có ở mỗi tổ là:
24 : 3 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học s nh
3. [56]
Số bị chia
|
|
|
|
3
1
1
12 3
21 3
27 3
30 3
15 3
24 3
18 3
Số chia
3
Thương
Giải
|
27
| 30 |
3
|
15
18
Số bị chia | 12 | số chia | 3
Só chia töfölö ö ö ö lööl
21 3
Thương
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Nối kết đúng vào các phép tính sau:
9:3
18:3
30 : 3
24 : 3
15:3
2. Tổ 1 có 12 học sinh được chia đều ngồi vào 3 bàn. Hỏi mỗi bàn có bao nhiều học sinh?
| Đáp số: 4 học sinh
GIẢI BÀI 5s
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 33

Bài 108: Bảng chia 3
Đánh giá bài viết